Kandidaturen staan open voor gemotiveerde personen die zich 100 % willen inzetten als  Commissaris voor hun provincie inschrijven kan op pagina Commissarissen.

Geachte leden vernieuwing lidgelden 2020- 2021 worden verwacht

 individuele leden 25 Ä    verenigingen 30 Ä

Geachte leden : Sedert geruime tijd is u of uw vereniging lid van Centrum BelgiŽ. en dat vinden wij een eer dat jullie of u het vertrouwen in Centrum BelgiŽ blijven steunen. Mogen wij u vragen indien jullie lid wensen te blijven, de contributie 25 Ä voor individuele, en 30 Ä voor verenigingen over te maken op rekeningnummer van CB  Nį BE 0014-5917-0390 Centrum BelgiŽ  varenbergstraat 15  9200  Oudegem   met vermelding lidgeld 2020 - 2021  insturen ten laatste voor       01 september 2020.

MEDEDELING

Kandidaturen staan open voor

Driegestern  2020-2021

Centrum BelgiŽ

Info :  fa230420@skynet.be

Gsm : 0475 / 93 27 74

 gontran.de.groodt@skynet.be  

Gsm :  0477 / 44 61 51 

Pagina reglementen - formulieren

   

Centrum BelgiŽ organiseert de verkiezing nationale kinderprins & kinderprinses van BelgiŽ de verkiezing zal doorgaan op de derde zondag van januari  in de namiddag. reglementen verkiezing nationale kinderprins & prinses van BelgiŽ zijn te vinden pagina reglementen.  Voorwaarden, reglementen, beoordeling en jury. 

 

Kandidaatjes zijn reeds welkom voor 2021..  reglementen.

    

 

Mededeling

 

-Indien u vragen heeft over de werking  van Centrum BelgiŽ, over het lidmaatschap, het Driegestern, of andere vragen, neem contact op ga naar pagina. Contact

Goed om weten

Wat ontvangt u voor uw lidgeld bij Centrum BelgiŽ? Nieuwe ereleden, individuele leden of verenigingen ontvangen de oorkonde, de pin C.B. en de orde C.B.  De ereleden die deelnemen aan ons ordefeest betalen 5 Ä minder dan de niet-ereleden. Gratis toegang op de "Nacht van het Driegestern" van Centrum BelgiŽ. De ereleden die hun lidmaatschap verlengen ontvangen de jaarorde en de pin van het aangestelde Driegestern of Prinsenpaar.

Informatie Centrum BelgiŽ.

-Centrum BelgiŽ is een feitelijke vereniging. De doelstelling is het carnaval te bevorderen en het uitdragen van de carnavalsgedachte. Het aanstellen van een Driegestern, het inrichten van een ordefeest en het inrichten van een bal met naam:

Centrum BelgiŽ en de nacht van het Driegestern.

De aanstelling van het Driegestern gebeurt jaarlijks op de vierde zondag van de maand oktober tijdens het ordefeest en eetmaal.

De kandidaatstelling is open voor alle mannen afkomstig uit geheel BelgiŽ, en wonende in dezelfde provincie, en streekgebonden zijn. De kandidatuur moet onder gesloten omslag worden verstuurd naar de voorzitter  van Centrum BelgiŽ.

Een som van honderd vijftig euro wordt gevraagd voor het vervaardigen van de kledij die op maat wordt gemaakt. Na hun dienstjaar wordt de kledij eigendom van het Driegestern. Ze dienen dan ook zorg te dragen voor hun kledij.

Het aangestelde Driegestern  ontvangt de eerste jaarordes gratis, met afbeelding van een driegestern waar hun namen ingegraveerd zijn. Deze worden door hen op het ordefeest aan de aangesloten leden en verenigingen overhandigd.  Het driegestern kan indien ze dat  wensen  ordes en pins aankopen aan een vastgestelde prijs.

Indien men als kandidaat weerhouden wordt vraagt C.B. een geldsom van 200 euro en dient men te tekenen voor akkoord (deze borgsom dient als schadevergoeding indien zij voor de aanstelling hun contract zouden verbreken de borgsom wordt terug gegeven na hun dienstjaar).

De weerhouden kandidaten voor Prins, Boer of Jonkvrouw hebben geen zeggenschap over de verplichte kledij als carnavalshoogheden. Zij hoeven geen ex-prins op gelijk welk vlak te zijn geweest, zij moeten lid zijn van Centrum BelgiŽ, zij moeten lid zijn van een bestaande carnavalsvereniging die aangesloten is bij Centrum BelgiŽ en zij moeten de  Belgische nationaliteit hebben.

De prins mag in zijn kledij meegaan wanneer de anderen afwezig zijn. Bezoeken worden afgelegd bij de aangesloten leden nadat C.B. een uitnodiging van hun activiteit ontvangen heeft.

Zij zijn geen afzonderlijk heersende carnavalshoogheden maar wel de drie carnavalshoogheden van Centrum BelgiŽ.  Zij mogen slechts bezoeken afleggen in gezelschap van leden van het bestuur C.B. Het bestuur zal steeds gekleed gaan in zwarte smoking, rode strik, wit hemd, witte handschoenen, en steek.

Zij moeten dan ook voltallig zijn dit wil zeggen Boer, Prins, Jonkvrouw, om bezoeken af te leggen in hun kledij. Afzonderlijk gaan ze mee in aangepaste kledij zijnde smoking en steek.( zie kledij bestuur ).

De prins mag in zijn kledij meegaan indien de andere afwezig zijn, Bezoeken worden afgelegd bij de aangesloten leden na dat wij een uitnodiging van hun activiteit ontvangen hebben. voor verdere inlichtingen zie pagina reglementen aanstelling driegestern

Wie kan aansluiten?

Aansluiting bij C.B. individuele leden : 25 Ä

-Alle personen van het vrouwelijk of mannelijk geslacht, al  dan niet lid zijnde van een bestaande plaatselijke, provinciale, nationale of Europese carnavalsvereniging.

-Alle personen van het vrouwelijk of mannelijk geslacht, al  dan niet bestuursleden van een bestaande federatie, tenzij hun federatiereglement hen dit verbiedt.

-Alle nieuwe leden ontvangen de Orde van Centrum BelgiŽ, de pin en oorkonde op naam, de jaarorde van het aangestelde Driegestern en dit alleen op het Ordefeest.

Aansluiting bij C.B. - Verenigingen : 30 Ä

Alle bestaande carnavals-of-culturele verenigingen.

 

Lidgeld voor carnavalsverenigingen 30 Euro. Alle nieuwe verenigingen ontvangen de carnavalsorde  van C.B. alsook de pin en oorkonde. Verenigingen ontvangen ťťn orde op naam van de  vereniging.  Verenigingen die deelnemen aan het ordefeest bekomen de orde van het aangestelde Driegestern. Leden die hun lidmaatschap verlengen ontvangen  de orde van het aangestelde Driegestern. De aangesloten leden en verenigingen zullen aangeschreven worden voor het verlengen  van hun lidmaatschap. Men kan betalen via overschrijving op rekening   Nį BE 34 -0014 - 5917 - 0390  Centrum  BelgiŽ,   Varenbergstraat  15   te  9200    Oudegem.  Contante betaling aan de leden van het bestuur is eveneens mogelijk.  u kan lid worden  door het invullen van u gegevens  op pagina lid worden.

 

 

De beheerraad en Commissarissen van CB wensen jullie van harte geluk toe